Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Elektrycznych w Wejherowie

O 15.30 w Szkole odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie zarządu Stowarzyszenia w składzie: Leszek Kotkowski prezes, Maciej Węsierski skarbnik i Franciszek Konkel - sekretarz przy udziale Dyrektor Szkoły - Krystyny Grubba.

Na posiedzeniu rozpatrywano następujące zagadnienia:

 • Podjęto uchwałę, o dofinansowaniu 50 % kosztów dodruku 100 sztuk, okolicznościowej książki z okazji 50-lecia Szkoły, poprzez wpłatę 2721 zł na konto Rady Rodziców Szkoły;
 • Ustalono sekretariat Szkoły, jako miejsce dostępu do dodrukowanych egzemplarzy książki z okazji 50-lecia Szkoły w cenie 30 zł;
 • Ustalono proponowany termin tegorocznego spotkania integracyjnego członków stowarzyszenia, na dzień 8 lipca godzina 17.00 w Restauracji Kredens Cafe w Wejherowie ul. Hallera 16.

Proszę o deklarację udziału w spotkaniu integracyjnym poprzez kliknięcie oraz podanie imienia i nazwiska.

Z wielkim żalem informujemy, że 12 kwietnia 2016 roku, odeszła wieloletnia nauczycielka języka polskiego, wicedyrektor Naszej Szkoły, wychowawca wielu pokoleń młodzieży - Barbara Wojewódka.

Wg posiadanych informacji, ceremonia pogrzebowa odbędzie się w piątek 15 kwietnia 2016 roku o godzinie 12.45 w Kaplicy p.w. Chrystusa Zmartwychwstałego na ulicy ks. Edmunda Roszczynialskiego w Wejherowie.

O godzinie 17.30 w Szkole odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia w drugim terminie, w którym uczestniczyło 16 członków.

Podczas zebrania sprawozdanie z działalności zarządu przedstawił prezes Leszek Kotkowski, a sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik Maciej Węsierski. Sprawozdanie złożyła również komisja rewizyjna w osobie jej przewodniczącego Leona Mozy, który zgłosił wniosek o udzielenie absolutorium zarządowi za działalność w okresie od 21 lutego 2015 roku do 5 lutego 2016 roku.

Zebranie udzieliło absolutorium zarządowi stowarzyszenia za okres sprawozdawczy.

W trakcie dyskusji wypracowany został program działania stowarzyszenia na rok 2015, który w formie uchwały został zatwierdzony i przekazany do realizacji zarządowi.

O 17.00 w Szkole odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie zarządu Stowarzyszenia w składzie: Leszek Kotkowski prezes, Maciej Węsierski skarbnik i Franciszek Konkel - sekretarz oraz Przemysław Dmowski członek zarządu.

Na posiedzeniu rozpatrywano następujące zagadnienia:

 • Omówiono przebieg obchodów 50-lecia Szkoły;
 • Omówiono i wstępnie zaakceptowano dodruk okolicznościowej książki z okazji 50-lecia Szkoły;
 • Ustalono termin Walnego Zebrania Stowarzyszenia na dzień 5 lutego 2016 roku na godzinę 16.00;
 • Przygotowano i przedyskutowano projekt planu pracy Stowarzyszenia do przedstawienia na Walnym Zebraniu.

Dziś odbyła się długo oczekiwana przez środowisko "Wejherowskiego Elektryka" uroczystość 50-lecia powołania Szkoły.

Uroczystość odbyła się wg poniższego programu:
 1. 9.00 - Msza Święta w Kościele św. Leona Wielkiego w Wejherowie.
 2. 10.00 - Przemarsz z kościoła ulicami Wejherowa do budynku Szkoły przy ul. Strzeleckiej 9.
 3. 10.30 - Uroczyste powitanie zaproszonych absolwentów i gości.
 4. 11.00 - Projekcja filmu o Szkole.
 5. 11.30 - Wystąpienie Starosty Wejherowskiego.
 6. 11.45 - Wystąpienia zaproszonych gości i absolwentów.
 7. 12.00 - Wspomnienia absolwentów.
 8. 13.00 - Część artystyczna.
 9. 13.20 - Zakończenie oficjalnej części uroczystości.
 10. Zwiedzanie szkoły i wspomnienia po latach w gronie szkolnych koleżanek i kolegów.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, a w tym władze samorządowe z terenu powiatu wejherowskiego oraz szeroka grupa absolwentów i przyjaciół Zespołu Szkół Elektrycznych w Wejherowie. Uroczystość prowadziła dawna spikerka telewizji polskiej Zofia Czernicka.

W ramach obchodów organizowanych przez Nasze Stowarzyszenie w ścisłej współpracy z Dyrekcją Szkoły została wydana okolicznościowa książka i medal.

Natomiast Telewizja Kablowa Chopin z Wejherowa, wykonała film o historii Zespołu Szkół Elektrycznych w Wejherowie.

Z wielką przykrością zawiadamiamy, że z przyczyn niezależnych od Zarządu Stowarzyszenia i Dyrekcji Szkoły, jesteśmy zmuszeni do przełożenia oficjalnych uroczystości obchodów 50-lecia WEJHEROWSKIEGO ELEKTRYKA na piątek 16 października 2015 roku.

Za wszelkie wynikłe z tego faktu problemy bardzo serdecznie przepraszamy, ale po prostu nie mieliśmy innego wyjścia.

O 17.00 w Szkole odbyło się następne w tym roku posiedzenie zarządu Stowarzyszenia w składzie: Leszek Kotkowski prezes, Zofia Wysocka wiceprezes, Maciej Węsierski skarbnik i Franciszek Konkel - sekretarz, w którym uczestniczył Krzysztof Bober - Radny Rady Powiatu Wejherowskiego.

Na posiedzeniu rozpatrywano następujące zagadnienia:

 • Omówiono przebieg i wynik dotychczasowych działań mających na celu zmianę nazwy Szkoły;
 • Przedsykutowano i ustalono propozycje dalszych działań mających na celu zmianę nazwy Szkoły;
 • Omówiono przebieg przygotowań do obchodów 50-lecia Szkoły.

O 17.00 w Szkole odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie zarządu Stowarzyszenia w składzie: Leszek Kotkowski prezes, Maciej Węsierski skarbnik, Franciszek Konkel sekretarz i Przemysław Dmowski członek.

Na posiedzeniu rozpatrywano następujące zagadnienia:
 • Zarząd rozpatrzył pozytywnie 4 deklaracje przystąpienia do Stowarzyszenia;
 • Dokonano podpisania dokumentów aktualizacyjnych Stowarzyszenia w celu wysłania do Krajowego Rejestru Sądowego;
 • Dokonano podpisania sprawozdania Stowarzyszenia CIT-8 w celu złożenia do Urzędu Skarbowego w Wejherowie;
 • Została przekazana informacja o zmianie terminu obchodów 50-lecia Szkoły z 11 września na 2_października_2015 roku;
 • Omówiono stan przygotowań do obchodów 50-lecia Szkoły.

Zebranie rozpoczęło się o godz. 18.00 w Szkole. Zebranie rozpoczął Prezes Stowarzyszenia witając przybyłych i przedstawił proponowany porządek zebrania, który przyjęto w jawnym głosowaniu jednogłośnie.

Następnie Prezes poprosił zebranych o przekazanie przewodniczenia zebrania Sekretarzowi Stowarzyszenia. Wobec braku sprzeciwu prowadzenie zebrania przejął sekretarz Franciszka Konkel.

Przewodniczący na wstępie stwierdził ważność zebrania w drugim terminie na podstawie listy obecności.

Następnie Prezes Stowarzyszenia odczytał sprawozdania zarządu z działalności za okres sprawozdawczy Stowarzyszenia do dnia zebrania, a skarbnik Stowarzyszenia odczytał sprawozdanie finansowe.

Kolejnym punktem było przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskami. Wnioskiem Komisji Rewizyjnej była rekomendacja o udzielenie absolutorium Zarządowi. W związku z tym w przeprowadzonym głosowaniu, podjęto jednogłośnie uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi.

Następnie w związku z upływem kadencji zostały przeprowadzone wybory władz stowarzyszenia na nową kadencję. W wyniku oddzielnych uchwał Walne Zebranie powołało nowy Zarząd w składzie: Leszek Kotkowski - prezes, Zofia Wysocka - wiceprezes, Maciej Węsierski - skarbnik, Franciszek Konkel - sekretarz i Przemysław Dmowski - członek.

Wybrano też nową Komisję Rewizyjną, która ukonstytuowała się w składzie: Leon Moza - przewodnicząc oraz członkowie Janusz Groth i Zbigniew Kwidziński.

W kolejnym punkcie obrad uchwalono zmianę w statucie stowarzyszenia przez przez dodanie w § 4 pkt 9) o treści “Pozyskiwanie środków finansowych z podmiotów zewnętrznych (funduszy, fundacji i podmiotów gospodarczych) i osób fizycznych, w celu przekazania jako pomoc celową dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im.Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie.”

Po tym uchwalono program działalności stowarzyszenia na rok 2015, które przedstawił w imieniu Zarządu, Prezes Stowarzyszenia.

Na zakończenie zgłoszono prośbę, o spisanie przez członków swoich wspomnień z czasów edukacji w szkole i przekazanie do tworzonej okolicznościowej publikacji oraz o aktywność członków w zakresie poszerzania stanu osobowego stowarzyszenia.

O 17.00 w Szkole odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie zarządu Stowarzyszenia w składzie: Leszek Kotkowski prezes, Maciej Węsierski skarbnik, Franciszek Konkel sekretarz i Przemysław Dmowski członek oraz Leon Moza członek komisji rewizyjnej.

Na posiedzeniu omówiono następujące zagadnienia:

 • Zarząd rozpatrzył pozytywnie 2 deklaracje przystąpienia do Stowarzyszenia;
 • Przedyskutowano i przygotowano sprawozdanie zarządu Stowarzyszenia za rok 2014 do przedstawienia na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia;
 • Przedyskutowano i przygotowano projekt planu działania Stowarzyszenia na rok 2015 do przedstawienia na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia;
 • Przedyskutowano przygotowany i załączony do informacji o zwołaniu Walnego Zebraniu Stowarzyszenia projekt zmiany statutu Stowarzyszenia;
 • Dopracowano projekt porządku obrad Walnego Zebraniu Stowarzyszenia.